ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เวปสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ถนนพลล้าน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์. 0 44 242818 , โทรสาร. 0 44 243480 E-mail : reo11.org@mnre.mail.go.th วิสัยทัศน์ = สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เป็นองค์กรชั้นนำ ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา โดยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ คำนึงถึงงานบริการเพื่อประชาชน
แบบสำรวจด้านการจัดการขยะมูลฝอย
\\
แบบประเมินความเพิงพอใจ
การให้บริการของเราทางเว็บ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน 26940
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
สถานการณ์การคุณภาพน้ำ สสภ.11
สถานการณ์คุณภาพน้ำ คพ.
สถานการณ์ภูมิอากาศ สสภ.11
แผนที่ลุ่มน้ำ
แผนที่ลุ่มน้ำ
อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้

แหล่งที่มา: ธนาคารกรุงเทพ
Environment Tube
ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

มาตรา 80

          กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ออกกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจดบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังเอกสารดาวโหลดนี้

๑. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเก็บสถิติและข้อมูล การจดบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๒.แนวทางการเก็บสถิติ ข้อมูล การจดบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(แบบทส.๑ และทส.๒)

๓.แผ่นพับประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงตาม ม.๘๐

๔.แบบ ทส.๑ และ ทส.๒

๕.ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ ประกอบด้วย

     ๕.๑ นครราชสีมา

          -รายประเภท

          -รายอำเภอ

     ๕.๒ บุรีรัมย์

          -รายประเภท

          -รายอำเภอ 

     ๕.๓ สุรินทร์

          -รายประเภท

          -รายอำเภอ

     ๕.๔ ศรีสะเกษ

          -รายประเภท

          -รายอำเภอ

๖.แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ

     ๖.๑ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทชุมชน

     ๖.๒ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     ๖.๓ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกล

     ๖.๔ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม

     ๖.๕ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา

๗.Spot ประชาสัมพันธ์มาตรา ๘๐

๘.วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มาตรา ๘๐

     ๘.๑ ตอนที่ ๑ การปฏิบัติตาม มาตรา ๘๐ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

     ๘.๒ ตอนที่ ๒ แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘๐

๙.แนวทางการบันทึกข้อมูล แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑ และ ทส.๒

     ๙.๑ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทชุมชน

     ๙.๒ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     ๙.๓ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกล

     ๙.๔ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม

     ๙.๕ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร

     ๙.๖ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

     ๙.๗ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาดสงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-08-20 (7119 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]